29/12/2017

Agencja Pracy Tymczasowej pomoc i doradztwo Łódź

 

Czy wiesz że:

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.”

 

Uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca to:

1) status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) udzielenie ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) posiadanie zezwolenia na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) posiadanie zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

6) posiadanie zgody na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;

7) korzystanie z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej.